facebook.com/renatura.gdynia
facebook.com/ptasiekolizjezszybami

Rodzaj prac:

"Ocena stanu zachowania przedmiotów ochrony rezerwatu Bagna Izbickie oraz obszaru Natura 2000 Bagna Izbickie 220001 (w granicach rezerwatu) oraz efektów wykonywanych działań ochronnych"

Zleceniodawca:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

Termin realizacji:

lipiec-październik 2013

Opis prac:

Na obszarze rezerwatu poddano szczegółowej inwentaryzacji wszystkie miejsca potencjalnie stanowiące wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Ericion tetralix), lub torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji. Wyboru powierzchni dokonywano na podstawie map roślinności potencjalnej, roślinności rzeczywistej, typów użytków, typów ekosystemów oraz zabiegów ochronnych z opracowania (Jolanta Kujawa - Pawlaczyk, 2009). Ponadto w trakcie wizyt terenowych badano wszystkie płaty nie ujęte na ww. mapach, które potencjalnie mogłyby stanowić siedliska wilgotnych wrzosowisk i torfowisk wysokich zdegradowanych. Na gruncie dokonano opisu poszczególnych biochor. Na badanym obszarze dokonano również oceny wg metodyki GIOŚ stanu zachowania przedmiotów ochrony rezerwatu i obszaru Natura 2000 - trzech siedlisk przyrodniczych na wybranych stanowiskach:

1.4010 - wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Ericion tetralix);
2.7120 - torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji;
3.91D0 - bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi - Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi - Pinetum).

Kolejnym przedmiotem oceny na terenie rezerwatu był stan zachowania przedmiotów ochrony rezerwatu i obszaru Natura 2000, gatunków roślin:
1.maliny moroszki (Rubus chamamemorus);
2.bagnicy torfowej (Scheuchzeria palustris).

Oceny dokonano również wg metodyki GIOŚ, skontrolowano obecność na stanowiskach wskazanych w opracowaniu (Jolanta Kujawa - Pawlaczyk, 2009), określono żywotność i oszacowano wielkość populacji. Efekt opisanych powyżej prac przedstawiono na mapach.

Zdjęcia: