facebook.com/renatura.gdynia
facebook.com/ptasiekolizjezszybami

Czynna ochrona torfowisk

Torfowiska należą do tych mokradeł, czyli miejsc nadmiernie uwilgotnionych, które odznaczają się umiejętnością gromadzenia torfu wskutek wzrostu roślinności torfotwórczej. Są to historycznie najmłodsze utwory i w skali globu rozmieszczenie ich mocno związane jest z działalnością lądolodu. Afryka, Środkowa i Południowa Ameryka oraz Australia i Oceania mają zasoby torfowisk 5-krotnie mniejsze niż Europa. Ze względu na specyficzną, często unikatową roślinność, bioróżnorodność, możliwość magazynowania wody są to jedne z najcenniejszych ekosystemów występujących na terenie naszego kraju.Torfowiska najsilniej przekształcane były wskutek działalności człowieka (powodując nawet zanikanie). Tereny te od wieków są odwadniane, wydobywa się tu torf, przekształca pod tereny rekreacyjne, użytkuje rolniczo. Wskutek odwadniania rozpoczyna się proces eutrofizacji czego następstwem jest wkraczanie gatunków drzewiastych i przekształcania się ekosystemów nieleśnych w leśne. Powoduje to zanikanie unikatowych zespołów roślinnych wraz z całą ich bioróżnorodnością florystyczną jak i faunistyczną.

Szczególnie cenne są torfowiska wysokie typu bałtyckiego, które stanowią odrębny, regionalny podrodzaj w obrębie szeroko rozumianych torfowisk wysokich. Obecnie na początku XXI wieku, wskutek intensywnie zachodzących przemian w tego typu ekosystemach, jest to ostatni moment by podjąć działania zmierzające do zachowania tego typu unikatowych miejsc. Firma Renatura specjalizuje się w czynnej ochronie torfowisk typu bałtyckiego. Wśród działań, których się podejmujemy, jest wycinka i odkrzaczanie tych terenów w sposób nie niszczący powierzchni torfowiska. W tym celu posługujemy się specjalistycznym sprzętem takim jak żelazny koń.