facebook.com/renatura.gdynia
facebook.com/ptasiekolizjezszybami

Rodzaj prac:

"Ocena i weryfikacja merytoryczna dokumentacji służącej ocenie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja i przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża piasku Wieprznica na działkach nr 138/1, 142/2, 139,140, 148, 226, 166 obręb Wieprznica, gm. Kościerzyna" - w zakresie oddziaływania na siedliska przyrodnicze, z uwzględnieniem zmiany stosunków wodnych"

Zleceniodawca:

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Termin realizacji:

październik 2015

Opis prac:

1. Ocena dokumentacji w zakresie:
a) analiza potencjalnego wpływu eksploatacji na stan zachowania siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 Rynna Dłużnicy - jako przykład i model określonego sposobu wnioskowania,
b) uwagi i wnioski do zgromadzonej dokumentacji na potrzeby postępowania administracyjnego w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: "Eksploatacja i przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża piasku "Wieprznica".
2. Na podstawie dostępnej wiedzy ocena własna potencjalnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na siedliska przyrodnicze.

Sporządzona opinia ma charakter opinii biegiego w rozumieniu art. 75 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2003 r. poz. 267 z późn. zm.).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------